STATUT


STATUT OGÓLNOPOLSKIEJ FOTOGRAFICZNEJ GRUPY TWÓRCZEJ
„ART FOKUS 13”


I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę OGÓLNOPOLSKA FOTOGRAFICZNA GRUPA TWÓRCZA „ART FOKUS 13” – zwane w skrócie AF13.

§2

AF13 może posługiwać się pieczęcią okrągłą z napisem w otoku OGÓLNOPOLSKA FOTOGRAFICZNA GRUPA TWÓRCZA ART FOKUS 13
pośrodku AF13 oraz prostokątną z nazwą i adresem grupy.

§3

AF13 ma odznaki organizacyjne i zrzesza fotografów (fotografików), twórców fotografii artystycznej.

§4

AF13 posiada osobowość prawną.

§5

Nazwa OGÓLNOPOLSKA FOTOGRAFICZNA GRUPA TWÓRCZA „ART FOKUS 13″ oraz znak AF13 są prawnie zastrzeżone.

§6

AF13 działa na podstawie przepisów Ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Dz. U. z 2001 nr 79 póz. 855), oraz niniejszego Statutu.

§7

Terenem działalności AF13 jest Rzeczpospolita Polska, z siedzibą w Radomsku.

§8

AF13 może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych
o podobnych celach i profilu działania.

II. CELE l ŚRODKI DZIAŁANIA

§9

Działalność AF13 opiera się na pracy społecznej jego członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§10

Celami AF13 są:

a. Rozwój fotografii artystycznej.
b. Upowszechnianie i popularyzacja wiedzy o fotografii jako jednej z dziedzin kultury i sztuki.
c. Reprezentowanie interesów twórczych i zawodowych członków AF13 oraz ochronę ich praw autorskich w kraju i za granicą.
d. Działanie na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu fotograficznego poprzez udzielanie pomocy w organizowaniu szkoleń, konkursów, wystaw, plenerów członkom AF13, jednostkom kulturalnym i oświatowym, przedsiębiorstwom, organizacjom społecznym i jednostkom samorządowym.
e. Reprezentowania ruchu fotograficznego wobec władz administracyjnych i samorządowych.
f. Popularyzowanie i dokumentowanie za pomocą fotografii walorów krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych Polski.
g. Propagowanie poprzez fotografię działań na rzecz czystości ekologicznej Polski oraz zachowanie jej walorów przyrodniczo – krajobrazowych.
h. Propagowanie poprzez fotografię działań na rzecz ochrony dóbr kultury.
i. Współuczestniczenie w rozwoju kultury i współżycia koleżeńskiego.
j. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz współpracy transgranicznej poprzez rozwijanie kontaktów i wymianę doświadczeń z organizacjami o podobnych celach.

§11

Środkami działania są:

a. Współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi, placówkami kultury, uczelniami, szkołami oraz ze związkami twórców i innymi organizacjami o podobnym charakterze w kraju i za granicą.
b. Działanie na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu fotograficznego poprzez organizowanie konkursów fotograficznych, wystaw, przeglądów, plenerów i innych imprez.
c. Organizowanie wystaw polskiej fotografii artystycznej za granicą przy współpracy z organizacjami zagranicznymi na zasadzie wzajemności.
d. Prowadzenie szkolenia, warsztatów w dziedzinie fotografii i wspieranie edukacji fotograficznej oraz doskonalenie zawodowe.
e. Inicjowanie i wydawanie publikacji, wydawnictw, głównie o tematyce fotograficznej.
f. Upowszechnianie i popularyzacja wiedzy o fotografii jako jednej z dziedzin kultury i sztuki.
g. Współpracę i wzajemną pomoc członków AF13.
h. Inspirowanie i wspieranie działalności wszystkich członków.

 

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA l OBOWIĄZKI

§12

Członkami AF13 mogą być osoby fizyczne – miłośnicy sztuki fotograficznej oraz osoby wspierające rozwój fotografii artystycznej, naukowej, publicystycznej, okolicznościowej i dokumentalnej, a także osoby przyczyniające się do unowocześniania technik fotograficznych oraz osoby prowadzące nauczanie lub szkolenie w zakresie fotografii.

§13

2. Członkowie dzielą się na:
a. członek rzeczywisty
b. członek honorowy
c. członek wspierający

§14

Członkiem rzeczywistym może zostać pełnoletnia osoba fizyczna czynnie uczestnicząca w twórczości fotograficznej zarówno amatorskiej
jak i zawodowej poprzez m.in. udział w prezentacji własnych zdjęć na witrynie fotograficznej, brania czynnego udziału w dyskusjach, wystawach fotograficznych, publikacjach prasowych, wydawnictwach, spełniająca wymagania regulaminu zatwierdzonego przez AF13,
zaproszona na członka przez zarząd AF13.

§15

Kandydata na członka rzeczywistego obowiązuję roczny okres karencji, w którym musi wykazać się zaangażowaniem na rzecz grupy AF13.
Po tym okresie przyjęcia dokonuje Zarząd AF13.

§16

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, zasłużona dla AF13.
2. Członkiem honorowym może zostać także członek rzeczywisty, który z racji wieku lub choroby nie może już pracować twórczo.
3. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd przy obecności 2/3 składu, uchwałą jednogłośnie podjętą, na wniosek grupy członków AF13 w uznaniu zasług dla rozwoju AF13.

§17

Członkiem wspierającym grupę AF13 może zostać osoba prawna lub stowarzyszenie zarejestrowane nie posiadające osobowości prawnej jak również osoba fizyczna. Przyjęcia dokonuje Zarząd AF13.

§18

Członkiem AF13 mogą być cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania (siedziby) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§19

1. Członkom rzeczywistym przysługują prawa:

a. Czynnego i biernego prawa wyborczego.
b. Uczestniczenia w imprezach organizowanych przez AF13.
c. Noszenia odznak organizacyjnych.
d. Używania tytułu nadanego przez Zarząd.
e. Korzystanie z urządzeń, porad, informacji oraz pomoc w organizowaniu wystaw, prezentacji na warunkach określonych przez Zarząd.
f. Korzystanie z innych działań AF13 organizowanych na rzecz członków rzeczywistych.

§20

1. Członkom honorowym, wspierającym, przysługują prawa wymienione w §19 p-kt b, c, d, e, f oraz mogą uczestniczyć w Zjazdach z głosem doradczym.
2. Członek honorowy będący jednocześnie członkiem rzeczywistym korzysta w pełni z praw wymienionych w §19.
3. Członek wspierający, osoba fizyczna może uczestniczyć w Zjazdach osobiście, a osoba prawna za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§21

Obowiązkiem członków jest czynne uczestniczenie w realizowaniu celów AF13 poprzez:

a. Dbanie o rozwój i propagowanie fotografii.
b. Wykonywanie twórczości fotograficznej (dotyczy członków rzeczywistych).
c. Opłacanie zadeklarowanych składek członkowskich (dotyczy członków rzeczywistych).
d. Dbałość o etykę i godność członka AF13.

§22

1. Utrata członkostwa następuje w wyniku:

a. Wystąpienia zgłoszonego Zarządowi AF13 na piśmie.
b. Wykluczenia członka decyzją Sądu Koleżeńskiego.
c. Skreślenia z listy członków jako wynik skazania przez sąd powszechny za czyny niegodne lub zgonu.
d. Skreślenie z listy członków jako wynik nieopłacenia składek zadeklarowanych za okres 12 miesięcy.

2. Decyzję o skreśleniu podejmuje Zarząd AF13.

3. Od decyzji o skreśleniu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zjazdu w okresie 3 miesięcy.

IV. WŁADZE AF13

§23

1. Władzami AF13 są:

a) Walny Zjazd
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna
d) Sąd Koleżeński

2. Kadencja Władz trwa 4 lat.

3. Najwyższą władzą AF13 jest Walny Zjazd członków rzeczywistych, który może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§24

1. Zwyczajny Zjazd:

a. Zwołuje Zarząd AF13.
b. Zjazd uchwala porządek i regulamin obrad Zjazdu. Zasada ta obowiązuje również Nadzwyczajny Zjazd.
c. Rozpatruje i podejmuje uchwały odnośnie działalności Władz oraz zgłoszonych wniosków.
d. Podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium dla ustępujących Władz na wniosek Komisji Rewizyjnej.
e. Ustala wytyczne działalności AF13.
f. Ustala wysokość minimalnej składki członkowskiej.
g. Zjazd wybiera w tajnym lub jawnym głosowaniu:

(1) Zarząd składający się z 3-5 członków.
(2) Komisję Rewizyjną 2-4 członków.
(3) Sąd Koleżeński 2-4 członków.

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej.

3. Zjazd rozpoczyna się w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 2/3 członków rzeczywistych, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków rzeczywistych. Zasada ta obowiązuje również Nadzwyczajny Zjazd.

§25

1. Zarząd wybiera spośród siebie:

a. Prezesa AF13
b. Wiceprezesa
c. Wiceprezesa ds. finansowych
d. Sekretarza

2. W przypadku rezygnacji z funkcji członka Zarządu lub utraty członkostwa AF13 przez osoby pełniące funkcje w Zarządzie, lub ustąpienia członków Władz w czasie trwania kadencji, Władzom tym przysługuje prawo kooptacji w wysokości 1/2 składu pochodzącego z wyboru.

§26

Nadzwyczajny Zjazd:

a. Zwołuje się z ważnych powodów na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków rzeczywistych.
b. Wniosek winien zawierać: proponowany porządek obrad Zjazdu i uzasadnienie jego zwołania. Zwołanie Zjazdu powinno nastąpić w okresie 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku.
c. Zawiadomienia o Zjeździe powinno być wysłane nie później niż na 30 dni przed Zjazdem.

§27

1. Zarząd AF13:

a. Reprezentuje AF13  na zewnątrz wobec władz i innych jednostek.
b. Kieruje działalnością AF13 w okresie między Zjazdami i odpowiada za swoją działalność przed Zjazdem.
c. Odbywa posiedzenia nie rzadziej niż co 6 miesięcy.
d. Ustala i realizuje program działalności, podejmuje uchwały, zatwierdza sprawozdania poszczególnych członków Zarządu.
e. Realizuje uchwały Zjazdu, podejmuje postanowienia w sprawach, które nie wymagają uchwał Zjazdu, decyduje o sposobach i środkach dla realizacji zadań statutowych oraz wytycznych Zjazdu, rozpatruje, ustala preliminarz budżetowy oraz zatwierdza jego wykonanie na wniosek Komisji Rewizyjnej.
f. Wnioskuje o przyjęcie członków rzeczywistych i nadanie godności członka honorowego – zasłużonego dla fotografii polskiej, przyjmuje członków nadzwyczajnych i wspierających rozwój fotografii.

2. Dla ważności uchwał konieczna jest obecność co najmniej dwóch funkcyjnych członków Zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa.

3. Członkowie Zarządu stale urzędujący mogą być zatrudnieni. Członkowie Komisji jak również Zarządu mogą otrzymywać zwrot poniesionych kosztów związanych z działalnością AF13.  Decyzję podejmuje Zarząd.

§28

1. Komisja Rewizyjna:

a. Bada działalność AF13  w zakresie jej zgodności ze statutem.
b. Kontroluje budżet co najmniej raz w roku.
c. Ocenia pracę Zarządu oraz przedstawia Zjazdowi wniosek dotyczący udzielenia absolutorium dla Zarządu.

2. W skład Komisji nie mogą wchodzić członkowie pełniący inne funkcje we władzach AF13. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§29

1. Sąd Koleżeński:

a. Sąd jest samodzielną jednostką władzy AF13. W skład Sądu nie mogą wchodzić członkowie pełniący inne funkcje we Władzach AF13. Sąd wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę.
b. Sąd orzeka w zespole co najmniej 2-osobowym, w tym przewodniczący lub jego zastępca.
c. Sąd rozpatruje sprawy przeciwko członkom o czyny kolidujące z celami AF13, działanie na szkodę AF13, jak również wykroczenia stanowiące naruszenie zasad etyki i współżycia koleżeńskiego.

2. Sąd w pierwszej kolejności powinien nakłaniać w przypadkach spornych do ugody, a w razie konieczności nakładać następujące kary:

a. Upomnienie
b. Nagana
c. Zawieszenie w prawach członka AF13 na okres do 2 lat
d. Wykluczenie z AF13

3. Odwołanie od orzeczenia Sądu może być złożone do Zjazdu w terminie trzech miesięcy, który do rozpatrzenia odwołania powoła Komisję w składzie 3-5 osobowym. Komisja przedstawi Zjazdowi wniosek do decyzji.

4. Przewodniczący składa Zjazdowi sprawozdanie z działalności Sądu.

§30

Wszystkie uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego organu podejmującego uchwałę.

V. MAJĄTEK AF13

§31

AF13 może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy, fundusze i papiery wartościowe, zawierać wszelkiego rodzaju umowy, przyjmować zapisy, darowizny, dotacje, subwencje.

§32

1. Do wykonywania wszelkich czynności prawnych, składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Stowarzyszenia AF13, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
2. Upoważnienia do podpisywania innych aktów i korespondencji regulują uchwały Zarządu.

§33

1. Fundusze AF13 składają się z:

a. Składek członkowskich.
b. Zapisów, darowizn, spadków i subwencji, sponsoringu.
c. Wpływów z imprez i własnej statutowej działalności AF13.
d. Dochodów z majątku stowarzyszenia.
e. Wpływów z innej działalności AF13, prowadzonej według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach, z której dochód nie może być przeznaczony do podziału między członków AF13 a tylko na realizację celów statutowych.

2. Członkom AF13 zabrania się:

a. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem AF13 w stosunku do jego członków, członków organów AF13 lub jego pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu usposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
b. Przekazywania majątku AF13 na rzecz jego członków, członków organów AF13 lub jego pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
c. Wykorzystywanie majątku AF13 na rzecz jego członków, członków organów AF13 lub jego pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu AF13.
d. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie AF13, członkowie organów AF13 lub jego pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§34

Zarząd AF13 dla realizowania celów i zadań statutowych oraz prowadzenia integracji środowiskowej może powoływać: grupy regionalne, środowiskowe pod kierownictwem delegatów, (kierowników) pełnomocników reprezentujących AF13.

VI. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE AF13

§35

Uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu AF13 zapadają na Zjeździe większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków rzeczywistych w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

§36

W przypadku rozwiązania AF13  Zjazd decyduje o przeznaczeniu majątku i powołuje Komisję Likwidacyjną.

VII. PRZEPISY KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE

§37

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

§38

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego i z upływem tego terminu AF13 uzyskuje osobowość prawną.


 

Brak możliwości komentowania.