O GRUPIE

 


o AF13


 

Fotografia to światło, to sztuka, pasja, to ludzie, którzy pokochali ten rodzaj przekazu społecznego. Ludzie, którzy mimo wielu trudności, dzięki swojemu zapałowi spotykają się w fotograficznym gronie na plenerach w otoczeniu natury, na wystawach i konkursach by rozwijać i pogłębiać swoją miłość do fotografii. Nie inaczej jest z członkami AF13. Członkowie Grupy wielokrotnie spotykali się na ogólnopolskich plenerach, warsztatach i wystawach fotograficznych, po których w ich sercach powoli rodził się plan stworzenia czegoś wyjątkowego, czegoś co połączy ich na dłużej niż dźwięk migawek ich aparatów.
W marcu 2014 roku trzynaście osób zdecydowało by ten pomysł wcielić w życie. Skutkiem tej decyzji było powstanie Ogólnopolskiej Fotograficznej Grupy Twórczej ART FOKUS 13. To wydarzenie miało to miejsce 4-go kwietnia 2014 roku w Kleszczowie w woj. łódzkim.
AF13 to grupa fotografów i fotografików z różnych zakątków Polski, to artyści zrzeszeni w znacznej części w Stowarzyszeniu Twórców FOTOKLUB Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wielu innych stowarzyszeniach fotograficznych. AF13 jako Stowarzyszenie jest także członkiem zbiorowym Fotoklubu RP.
AF13 to pasjonaci fotografii, którzy pragną tworzyć Sztukę. Każdy z nich idzie inną Jej drogą taką, którą czuje i jest jej wyśmienitym użytkownikiem. Każda z tych dróg krzyżuje się i łączy w AF13 w wyjątkowej grupie ludzi i przyjaciół. Członkowie AF13 chcą swoją obecnością i twórczością ukazywać świat i jego oblicza w inny, niecodzienny sposób. Starają się tworzyć coś co nie jest martwą kopią natury, lecz coś co żyje i zapada w ludzkiej pamięci, wywiera wpływ na innych, pragną by na ich fotografiach czas się zatrzymał a ich fotografie choć na chwilę zatrzymały widza.
Pośród członków AF13 nie brakuje specjalistów od krajobrazu, architektury, portretu, reportażu, aktu, grafiki, zdjęć sportowych, przyrody i fotografii makro. Nie boją się wyzwań i powierzanych zadań mogących w jakikolwiek sposób zgłębiać i popularyzować piękno przyrody, krajobrazu, kultury, obyczajów a także piękno ludzkiego ciała. Działalność fotograficzna AF13 to również szkolenia młodzieży na warsztatach z fotografii, które mają pomóc młodemu pokoleniu wejść w świat artystyczny. Na swoich plenerach w wielu miejscach naszego kraju, w których goszczą oferują mieszkańcom nieodpłatne warsztaty, prezentacje teoretyczne i praktyczne z zakresu znajomości i możliwości sprzętu fotograficznego. W swej 5-letniej działalności AF13 współpracowało z kilkoma firmami branży fotograficznej między innymi z firmą Vanguard będącą jednym z liderów w produkcji osprzętu fotograficznego na świecie; z firmą Sony producentem aparatów i osprzętu fotograficznego, a także z firmami Leica oraz Hasselblad.Skład Stowarzyszenia co jakiś czas ulega zmianom gdyż jest Grupą otwartą ale trzon, założenia i cele pozostają takie same od momentu powstania Grupy.
Photography is light, it’s art, passion, it’s people who love this kind of social message. People who, despite many difficulties, thanks to their enthusiasm meet in a photographic circle in the open air surrounded by nature, at exhibitions and competitions to develop and deepen their love of photography. It is no different with members of AF13. Members of the Group met many times at national open-air workshops, and photo exhibitions, after which in their hearts was slowly born a plan to create something unique, something that would connect them for longer than the sound of the shutter of their cameras.
In March 2014, thirteen people decided to implement this idea. The result of this decision was the creation of the National Photographic Creative Group ART FOKUS 13. This event took place on April 4, 2014 in Kleszczów, in the province of Łódź.
AF13 is a group of photographers and photographers from various parts of Poland, they are artists associated in a significant part in the Artists Association FOTOKLUB of the Republic of Poland and in many other photographic associations. AF13 as the Association is also a collective member of the Polish Photoclub.
AF13 are photography enthusiasts who want to create Art. Each of them follows a its own path which feels is the best for him. Each of these paths intersects and joins in AF13. Members of AF13 want to present the world and its faces in a different, unusual way with their presence and creativity. They try to create something that is not a dead copy of nature, but something that lives and stays in people’s memories, affects others, wants their time to stop and their photographs stop the viewer for a moment.
Among the members of AF13, there are many specialists in landscape, architecture, portraiture, reportage, act, graphics, sports photos, nature and macro photography. They are not afraid of challenges and entrusted tasks that can in any way explore and popularize the beauty of nature, landscape, culture, customs and the beauty of the human body.
Photographic activity of AF13 also includes training young people in photography workshops to help the young generation enter the artistic world. At their outdoor locations in many places of our country where they host, they offer residents free workshops, theoretical and practical presentations on the knowledge and capabilities of photographic equipment.
In its 5-year activity, AF13 has cooperated with several companies in the photographic industry, including Vanguard, which is one of the leaders in the production of photographic equipment in the world; with Sony, a producer of cameras and photographic equipment, as well as with Leica and Hasselblad.
The composition of the Association changes from time to time because it is an open group but the core, assumptions and goals remain the same since the creation of the Group.

Brak możliwości komentowania.